Przez Zieliński Jerzy

Metoda SMART i metoda SMARTER 

Skuteczne zarządzanie celami jest kluczowe zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Jednakże, aby osiągnąć te cele, ważne jest, aby określić je w sposób klarowny i dostosowany do zmieniających się okoliczności. W tym artykule przyjrzymy się dwóm popularnym – Metodzie SMART i Metodzie SMARTER. Odkryjemy, jakie są różnice między nimi oraz w jaki sposób mogą pomóc w osiąganiu celów z większą efektywnością.

Metoda SMART i metoda SMARTER

Główna różnica między tymi metodami polega na tym, że metoda SMARTER jest bardziej elastyczna i uwzględnia potrzebę okresowej oceny i ewaluacji celów. Obejmuje ona także element oszczędności, który może zachęcać do bardziej ambitnych celów. To podejście może być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie cele mogą ulegać zmianie lub wymagają ciągłego dostosowywania do nowych warunków biznesowych.

Metoda SMART oraz jej rozwinięcie SMARTER to narzędzia, które pomagają określić i osiągnąć cele w sposób bardziej zorganizowany i skuteczny. 

Oto ich krótkie opisy:

Metoda SMART

 • S – Specyficzny (Specific): Cel powinien być jasno określony i precyzyjny, aby nie pozostawiał miejsca na niejasności.
 • M – Mierzalny (Measurable): Cel powinien być możliwy do zmierzenia, aby można było określić, czy został osiągnięty.
 • A – Aktywny (Achievable): Cel powinien być realistyczny i osiągalny, nie wydający się niemożliwy do zrealizowania.
 • R – Relewantny (Relevant): Cel powinien być związany z ogólnymi cele i wartościami, które chcemy osiągnąć.
 • T – Określony w czasie (Time-bound): Cel powinien mieć wyznaczony termin realizacji, aby można było monitorować postępy.

Metoda SMARTER

 • S – Specyficzny (Specific): Jak w metodzie SMART, cel powinien być dokładnie określony i jasny.
 • M – Mierzalny (Measurable): Cel powinien być możliwy do pomiaru, aby można było ocenić jego postępy.
 • A – Aktywny (Achievable): Cel powinien być realistyczny, ale w metodzie SMARTER akcent kładzie się również na ambicję i wyzwania.
 • R – Relewantny (Relevant): Jak w metodzie SMART, cel powinien być związany z ogólnymi celami i wartościami.
 • T – Określony w czasie (Time-bound): Cel powinien mieć wyznaczony termin, ale w metodzie SMARTER termin jest bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb.
 • E – Oszczędny (Evaluated): Cel powinien być regularnie oceniany i dostosowywany do zmieniających się okoliczności.
 • R – Reorientacja (Reviewed): Cel powinien być poddawany okresowym przeglądom i, jeśli konieczne, dostosowywany do nowych celów lub priorytetów.

Metoda SMARTER rozszerza koncepcję SMART, dodając elementy związane z elastycznością i ciągłą oceną celów. To narzędzie może być szczególnie przydatne w zarządzaniu projektami, osiąganiu długoterminowych celów i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków biznesowych.

Gdzie metody SMART i SMARTER mają zastosowanie?

Metody SMART i SMARTER można z powodzeniem używać w różnych obszarach i celach, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Oto kilka przykładów zastosowań tych metod:

1. Planowanie celów biznesowych:

 • Określenie konkretnej ilości nowych klientów do pozyskania w ciągu roku.
 • Określenie procentowego wzrostu obrotów w ciągu kwartału.
 • Ustalenie liczby projektów do zrealizowania w określonym terminie.

2. Zarządzanie projektem:

 • Sprecyzowanie konkretnych kroków do zrealizowania w projekcie.
 • Ustalenie mierzalnych wskaźników postępu projektu.
 • Określenie realistycznych terminów dostarczenia etapów projektu.

3. Rozwój osobisty:

 • Zdefiniowanie konkretnych umiejętności do zdobycia lub celów edukacyjnych.
 • Określenie liczby przeczytanych książek lub kursów online w ciągu roku.
 • Planowanie osiągnięć w dziedzinie rozwoju osobistego, takie jak nauka nowego języka.

4. Fitness i zdrowy tryb życia:

 • Ustalenie mierzalnej ilości spalonych kalorii podczas treningu.
 • Określenie konkretnego spadku masy ciała lub ilości wykonanych pompek.
 • Planowanie regularności treningów w tygodniu.

5. Finanse osobiste:

 • Ustalenie konkretnego celu oszczędnościowego na konkretny cel, na przykład wakacje.
 • Określenie procentowego wzrostu oszczędności w danym okresie.
 • Planowanie spłaty określonej kwoty długu w określonym czasie.

6. Zarządzanie czasem:

 • Ustalenie konkretnego czasu przeznaczonego na każde zadanie w ciągu dnia.
 • Określenie celu związanego z efektywnością w pracy, na przykład ilością wykonanych zadań.
 • Planowanie czasu na relaks i odprężenie.

W każdym z tych obszarów metody SMART i SMARTER pomagają określić jasne cele, śledzić ich postępy i dostosowywać działania w miarę potrzeb. Dzięki temu są one narzędziami skutecznego planowania, zarządzania i osiągania sukcesów.

Podsumowanie

Metoda SMART i Metoda SMARTER stanowią cenne narzędzia w procesie zarządzania celami. Metoda SMART skupia się na pięciu kluczowych aspektach celów, zapewniając jasność i konkretność. Z kolei Metoda SMARTER rozszerza to podejście o elementy związane z ewaluacją i przeglądem celów, co czyni je bardziej elastycznymi i dostosowującymi się do zmieniających się warunków. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju celów i kontekstu, ale zarówno SMART, jak i SMARTER, mają na celu ułatwienie świadomego i skutecznego dążenia do osiągnięcia sukcesu.

Dodaj komentarz.

Cześć!
(włącz dźwięk)